Συλλογή του στοματικού βλεννογόνου από το στόμα

  • Εκτύπωση

Η χειρουργική τεχνική της «Συλλογής του στοματικού βλεννογόνου από το στόμα» γίνεται παίρνοντας μια λωρίδα στοματικού βλεννογόνου από το στόμα.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συλλογής στοματικού βλεννογόνου από το στόμα:

  • Παίρνοντας το μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου από το μάγουλο. Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή, το στοματικό μόσχευμα λαμβάνεται από την εσωτερική επιφάνεια της παρειάς (εικ. 1,2,3,4). Αυτή η διαδικασία είναι η πιο συχνή τεχνική που χρησιμοποιείται στο Κέντρο μας.

  • Παίρνοντας το μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου από τη γλώσσα. Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή, το στοματικό μόσχευμα συλλέγεται από την επιφάνεια της γλώσσας (εικ. 5,6,7,8,9). Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται όταν η συλλογή από το μάγουλο δεν είναι εφικτή.

Η χειρουργική τεχνική της Συλλογής στοματικού βλεννογόνου από το στόμα συστήνεται στην ακόλουθη περίπτωση: Ασθενείς με στένωση ουρήθρας, όπου απαιτείται ουρηθροπλαστική με τη χρήση υποκατάστατου υλικού.


Σε ορισμένους ασθενείς, ίσως είναι απαραίτητη η συλλογή δύο μοσχευμάτων από το στόμα (εικ. 10). Η διαδικασία της συλλογής του στοματικού βλεννογόνου από το στόμα γίνεται χωρίς επιπλοκές και η ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και η αποδοχή αυτής της διαδικασίας, είναι πολύ μεγάλη. (ερωτηματολόγιο).

 


figure 1

figure 2

figure 3

figure 4

figure 5

figure 6

figure 7

figure 8

figure 9

figure 10